Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇOCUĞUN DİL SERÜVENİ: 0-6 Yaşta İletişim ve Dil Becerileri

Ünsal, E. M. & Saban-Dülger, Nur Seda (Ed.)

2021, Ankara: Nobel Yayınevi. ISBN:978-625-406-908-6

The Turkish Version of the Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V): A Reliability and Validity Study

Ertan, E.,Tadıhan-Özkan, E., Ünsal, E. M., & Demirhan, E.

2019, Journal of Voice, 34(6), e13-965.e22.https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2019.05.014

Modifiye Lip Buzz Egzersizi Protokolünün Sağlıklı Yetişkinlerde Etkililiğinin İncelenmesi

Irklı, F. A., Tadıhan Özkan, E., Ünsal Akkaya, E. M.

2019, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2(3), 279-299.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/51840/641866

Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular

Kayhan Aktürk, Ş., Ünsal, E. M.

2019, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2(2), 104-120. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/48573/590541

Erken Çocuklukta Jest Gelişimi

Ünsal, E. M.

2019, Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/47062/591791

Türkçede Primer Progresif Afazinin Görünümü: Bir Olgu Sunumu

Karalı, F. S., Ünsal, E. M., Savaş, M., MAVİŞ, İ.

2018, Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(3), 179-196. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/44795/557211

Acoustic Voice Analysis of Young Turkish Speakers

Demirhan, E., Ünsal, E. M., Yılmaz, C., Ertan, E. 

2016, Journal of Voice, 30(3), 37821-37825. Doi: 10.1016/j.jvoice.2015.04.018

 

Yüksek Lisans Tezi

PARKİNSON HASTALIĞINDA SES VE KONUŞMANIN AKUSTİK ANALİZİ

Danışman: Prof. Dr. Şükrü Torun
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Özet 

Bu çalışma İdiyopatik Parkinson hastalığına sahip bireylerin ünlü artikülasyonu,konuşma hızı ve ses özelliklerini akustik analiz yöntemleriyle inceleyerek sağlıklı grupla ve hastalığın evrelerine göre karşılaştırmayı ve konuşma özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 15 erken evre, 15 ileri evre Parkinson hastalığına sahip bireyden ve 30 kişiden oluşan yaş ve cinsiyet eşleştirmeli sağlıklı kontrol grubundan veri toplanmıştır. Ünlü artikülasyonunu incelemek için Üçgen Ünlü Alanı, Dörtgen Ünlü Alanı ve F2i/F2u oranı; konuşma hızı için Konuşma Hızı ve Artikülasyon Hızı, ses için F 0 , Jitter, Shimmer ve Gürültü-harmonik oranı parametreleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Parkinson hastalığında Üçgen Ünlü Alanı, Dörtgen Ünlü Alanı ve F2i/F2u oranında anlamlı ölçüde düşüş olduğunu, konuşma hızı ve ses parametrelerinde anlamlı fark olmadığını göstermektedir. Erken evre ve ileri evre hasta grupları arasında hiçbir bağımlı değişkende fark bulunmamıştır. Parkinson hasta grubunda tüm ünlü artikülasyonu parametreleri ve konuşma hızı parametreleri arasında negatif yönde korelasyon bulunmuştur. Hem sağlıklı grupta hem de hasta grubunda kadınların üçgen ve dörtgen ünlü alanları erkeklerden daha geniş, F2i/F2u oranı daha yüksek bulunmuştur.

 

Sözlü Bildiriler & Posterler

Türkçede primer progresif afazinin görünümü: Olgu sunumu

Karalı, F. S., Ünsal-Akkaya, E. M., Savaş, M., Maviş, İ.

(2020, Kasım). 2. Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, (Sözlü Bildiri), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

2017-2019 yılları arasında merkezimize basvuran ses hastalarına ait maksimum fonasyon süresi, ses handikap indeksi ve ses ile ilgili yasam kalitesi ölçeği sonuçlarımız

Tadıhan-Özkan, E. & Ünsal-Akkaya, E. M.

(2019, Eylül). VoiceISTANBUL International Conference on Voice in All Aspects, (Poster), Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Profesyonel ses kullanıcısı olan ve olmayan disfonik kişilerın objektif ve subjektif ses degerlendirmelerı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ünsal-Akkaya, E. M. & Tadıhan-Özkan, E.

(2019, Eylül). KBB’de 4 Mevsim Kongresi, (Poster), Nevşehir, Türkiye

Ses bozukluklarında terapi yaklasımları

Ünsal, E. M.

(2019, Haziran). 11. Ulusal Larengoloji Kongresi, (Panel), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Okul çağı döneminde kekemeliği olan ve olmayan çocukların duygu düzenleme becerilerinin karşılaştırılması

Kayhan-Aktürk, Ş. & Ünsal, E. M.

(2019, Mayıs). 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (Sözlü Bildiri), Medipol Üniverstesi, İstanbul.

Parkinson hastalığında ünlü akustiği ve konusma hızı ilişkisi

Ünsal, E. M., & Torun, Ş.

(2019, Mayıs). 10. Ulusal Dil ve Konusma Terapisi Kongresi, (Sözlü Bildiri), Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Pediyatrik ses terapisinde karşılaşılan sorunlar

Ünsal-Akkaya, E. M.

(2019, Mayıs). 10. Ulusal Dil ve Konusma Terapisi Kongresi, (Panel), Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Fonksiyonel ses bozukluklarında ses terapisi

Ünsal, E. M.

(2019, Nisan). Dünya Ses Günü Semineri, Eskişehir, Türkiye.

Vokal fonksiyon egzersizleri

Ünsal, E. M.

(2018, Mayıs). 10. Larengoloji Kongresi, (Panel), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Educational and clinical practices of speech and languaget herapists/pathologists in Europe, in the field of transgender voice and communication - A symposium proposal.

Georgiadou, I., Cosyns, M., Ünsal, E. M., Mills. M., Södersten, M.

(2019, Nisan). III. European Professional Association for Transgender Health Conference: Inside Matters, (Sözlü Bildiri), Rome, Italy.

Annelik Miti: Annelik idealini yordayıcı faktörler olarak cinsiyetçilik, dini yönelim ve toplumsal cinsiyet

Ünsal, E. M. & Cingöz-Ulu, B.

(2012, Eylül). XV. Türk Psikoloji Kongresi, (Poster), İstanbul, Türkiye.